അടിയന്തരഘട്ടത്തിൽ സഹായം അഭ്യർഥിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ മൊബൈലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട നമ്പറുകൾ

അടിയന്തരഘട്ടത്തിൽ സഹായം അഭ്യർഥിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ മൊബൈലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട നമ്പറുകൾ

കൺട്രോൾ റൂം 100

മിത്ര 181

ചൈൽഡ് ലൈൻ 1098

വനിതാ ഹെൽപ് ലൈൻ 1091

ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ 1090

വിമൻ ഹെൽപ് 1091

പിങ്ക് പട്രോൾ 1515*

ഹൈവേ അലേർട് 9846100100

എസ്എംഎസ് അലേർട് 9497900000

റയിൽ അലേർട് 9946200100

ഇന്റലിജൻസ് അലേർട് 9497999900

നിർഭയ 18004251400

പിങ്ക് പട്രോൾ നമ്പർ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ഡിജിപി നൽകിയ മറ്റൊരു നമ്പറുമുണ്ട്; 9497962008

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 181 വനിതാ ഹെൽപ്‌ലൈൻ പദ്ധതിയാണു മിത്ര എന്ന പേരിൽ കേരളം നടപ്പാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപറേഷനാണു ഹെൽപ്‌ലൈനിനു നേതൃത്വം നൽകുക. അപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ചോദ്യം ബാക്കിയാവുന്നു. ഇനി അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതിയോ? മറ്റു നമ്പറുകൾ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമോ?