അധ്യാപക ഒഴിവ്

തെക്കേത്തുകവല∙ ഗവ.എൻഎസ് എൽപി സ്‌കൂളിൽ പ്രൈമറി ടീച്ചറുടെ താൽക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് (30 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം) യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടിക്കാഴ്ച 16നു രാവിലെ 11ന്.