അന്യായ നികുതി വർദ്ധനവിനു എതിരെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് ഓഫിസിനു മുന്പിലേക്കു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി.

അന്യായ നികുതി വർദ്ധനവിനു എതിരെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് ഓഫിസിനു മുന്പിലേക്കു  പ്രതിഷേധ മാർച്ച്   നടത്തി.

അന്യായ നികുതി വർദ്ധനവിനു എതിരെ വെൽഫയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഘടകം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് ഓഫിസിനു മുന്പിലേക്കു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി.

2-web-welfare-party-prathishedam