അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

അഞ്ചിലിപ്പ ∙ മഡോണ എെടിഎെയിൽ എൻസിവിടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്ന വിവിധ കോഴ്സുകളിലെ എസ്‌സി, എസ്ടി സംവരണ സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസി. ഫോൺ: 04828 202632, 9745255577.