അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പാറത്തോട്: പഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പാക്കിവരുന്ന ജലനിധി പദ്ധതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യത ബികോം വിത്ത് ടാലി. അപേക്ഷകള്‍ 27ന് വൈകുന്നേരം നാലിനു മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു