കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ 97.63 ശതമാനം വിജയം

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി∙ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ 97.63 ശതമാനം വിജയം.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, കറുകച്ചാൽ, ഈരാറ്റുപേട്ട എന്നീ ഉപജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ 70 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 5844 വിദ്യാർഥികളാണ് ഇത്തവണ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഇവരിൽ 5706 പേർ വിജയിച്ചു. 189 കുട്ടികൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടി. വിദ്യാഭ്യാസ

ജില്ലയിലെ ആറ് സർക്കാർ സ്കൂളുകളും, നാല് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും ഉൾപ്പെടെ 30 സ്കൂളുകൾ 100 ശതമാനം വിജയം നേടി.