കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി -വിഴിക്കതോട് -ചേനപ്പാടി റൂട്ടില്‍ യാത്ര ക്ലേശം രൂക്ഷം

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി -വിഴിക്കതോട്-ചേനപ്പാടി റൂട്ടില്‍ യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമായി. ഈ റൂട്ടില്‍ സര്‍വിസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ ട്രിപ്പ് മുടക്കുന്നതാണ് കാരണം. സ്കൂള്‍ കുട്ടികളും ജോലിക്കാരുമാണ് ഏറെ ബുദ്ദിമുട്ടുന്നത്, പലരും ഓഫീസുകളില്‍ താമസിചാനെതുന്നത്. മിക്ക സ്വകാര്യ ബസുകളും ഞായറാഴ്ചകളില്‍ സര്‍വിസ് നിര്‍ത്തി വെയ്ക്കുന്നത് സാധാരണകാരെയാണ് വലക്കുന്നത്,സര്‍വിസ് മുടക്കുന്ന ബാസുകള്‍കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യാത്രകാര്‍ ആവ്യശപ്പെട്ടു