കാർഷിക വിളകൾക്ക് ഉത്പാദന ബോണസ് പദ്ധതിക്കായുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

പാറത്തോട്: കാർഷിക വിളകൾക്ക് ഉത്പാദന ബോണസ് പദ്ധതിക്കായുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കരം അടച്ച രസിത്, ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക് എന്നിവയുടെ പകർപ്പുമായി പാറത്തോട്, കൂവപ്പള്ളി കർഷക ഓ്പ്പൺ മാർക്കെറ്റ് ഭാരവാഹികളെ സമീപിക്കണമെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.