കുടിശിക ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ

പൊൻകുന്നം ∙ അഞ്ചു വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ നികുതി കുടിശികയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ കുടിശിക ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയിലൂടെ 31 വരെ അടയ്ക്കാം. നികുതി കുടിശികയുള്ള വാഹന ഉടമകൾ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജോയിന്റ് ആർടിഒ വി.എം.ചാക്കോ അറിയിച്ചു.