ചെല്ലപ്പൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ നിര്യാതനായി

ചെല്ലപ്പൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കൂവപ്പള്ളി 63 വയസ് നിര്യാതനായി സംസ്കാരം 10/1/19 വ്യാഴാഴ്ച 2 pm ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ