തെങ്ങിന്‍തൈ വിതരണം

എലിക്കുളം: പനമറ്റത്തുള്ള കൃഷിഭവനില്‍ ഡബ്ല്യു.സി.ടി. തെങ്ങിന്‍തൈകള്‍ 40 രൂപ നിരക്കില്‍ വിതരണം തുടങ്ങി.