ദൈവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ശിക്ഷിക്കുന്നവർ

പഞ്ചാബിൽ ദൈവ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മകളെയും എടുത്തു കൊണ്ട് കത്തുന്ന തീ കനലുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ നടക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു യുവതി മകളുമൊത്ത് തീ കുണ്ടത്തിലേക്ക് വീണു ഗുരുതര പരിക്ക് പറ്റി. ചിത്രം കാണുക ..

വലിയ കമ്പികൾ കവിളിലൂടെ കുത്തി ഇറക്കിയാണ് മറ്റു ചിലര് തങ്ങളുടെ ഭക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്..

ഇതാ അങ്ങനെയുള്ള ആചാരങ്ങളുടെ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ

An Indian Hindu devotee falls on burning

2

Religious procession held in praise of Hindu goddess Maha Mariamman

4

Religious procession held in praise of Hindu goddess Maha Mariamman