ബന്ധു നിയമന അഴിമതി

അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 13 1ഡിയും 15 പ്രകാരവും ബന്ധുക്കളെ നിയമിച്ചു പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ കേസെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. പൊതു പ്രവർത്തകൻ എന്ന പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സ്വയമോ മറ്റുള്ളവർക്കോ അന്യായമായി സഹായം ചെയ്യുക, സർക്കാരിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുക, ഇതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക എന്നതാണ് വകുപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കം.