ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്

പൊന്‍കുന്നം: ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിന് ചിറക്കടവ് കൃഷിഭവനില്‍ നിന്നു ധനസഹായം അനുവദിക്കും. താത്പര്യമുള്ള കര്‍ഷകര്‍ കൃഷിഭവനിലെത്തി അപേക്ഷ നല്‍കണം.