മണിമലയില്‍ വീണ്ടും മോഷണ ശ്രമെം.

മണിമല ബസ്‌ സ്ടാന്റിനു സമിപം മുന്ന് വീടുകളില്‍ മോഷണ ശ്രമം.ഒരു വീട്ടിലെ വളര്‍ത്തു നായയെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയും തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ നായയുടെ കാല്‍ തല്ലി ഒടിക്കുകയും ചെയ്തു.സ്ടാന്റിനു സമിപം കൊച്ചുമുറിയില്‍ ജോര്‍ജ്ന്റെ വിടിന്റെ ജനല്‍ കുത്തിതുറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ജോര്‍ജ് ഉണര്ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് കടന്നു കളയുകയും ചെയ്തു.