മികച്ച കർഷകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും

മുണ്ടക്കയം ∙ കർഷകദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മികച്ച കർഷകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ 28ന് അകം കൃഷിഭവനിൽ നൽകണമെന്നും. വിതരണത്തിനായി മികച്ച ഇനം പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ ലഭ്യമാണെന്നും കൃഷി ഓഫിസർ അറിയിച്ചു.