രാജിവച്ചു

പാറത്തോട് ∙ സ്‌ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് 15–ാം വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് സൈനുദ്ദീൻ കരിപ്പായിൽ രാജിവച്ചു.