ലോറി കേബിൾ കുഴിയിൽ താഴ്ന്നു

ലോറി കേബിൾ കുഴിയിൽ താഴ്ന്നു

എരുമേലി കൊടിതോട്ടത് കരിം കല്ല്‌ കയറ്റി വന്ന ലോറി കേബിൾ കുഴിയിൽ താഴ്ന്നു . പിന്നീടു ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്നു ലോറി എടുത്തു മാറ്റി

ഫോട്ടോ ..