ശനിയാഴ്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

കനത്ത മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് കോട്ടയം ജില്ല ഉൾപ്പെടെ ആറ് ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ശനിയാഴ്ച സര്‍ക്കാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പാലക്കാട്, കോട്ടയം, എറണാകുളം, കാസര്‍ഗോഡ്, ഇടുക്കി, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകള്‍ക്കാണ് അവധി.

പ്രൊഫഷണല്‍ കോളജുകള്‍ ഒഴികയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.