ശാസ്ത്രീയമായി നിർമിച്ച ഗ്രോബാഗുകൾ

തമ്പലക്കാട്∙ മഹാത്മാഗാന്ധി കാർഷിക ഗ്രാമശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി നിർമിച്ച ഗ്രോബാഗുകളുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്തംഗം ജാൻസി ജോർജ് നിർവഹിച്ചു. ജോർജുകുട്ടി മൈലാടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആവശ്യമുള്ളർ കർഷകന്റെ കടയുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ: 98959 97303