സ്വയം കുരിശിൽ കയറി ദുഃഖ വെള്ളി ആചരണം

ലോകമെമ്പാടും ദുഃഖ വെള്ളി ആചരണം നടന്നു . പല രാജ്യങ്ങളിലും ചിലർ സ്വയം കുരിശിൽ കയറിയും, ചാട്ടവാര് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ പ്രഹരിച്ചുമാണ് യേശുദേവന്റെ പീഡനുഭാവത്തിൽ ഭാഗഭക്കായത് .. ഇതാ ചില ചിത്രങ്ങൾ

1-web

2-web

3-web

4-web

5-web

6-web

7-web

8-web