ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ അടിപൊളി പ്രസംഗം ” മരം ഒരു വരം “

ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ അടിപൊളി പ്രസംഗം ” മരം ഒരു വരം “

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പബ്ലിക് സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു മിടുക്കി അൽക്ക ജോർജിജിന്റെ ഒരു അടിപൊളി പ്രസംഗം ” മരം ഒരു വരം “. ശിശു ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു സ്‌കൂളിൽ നടത്തിയ റാലിയുടെ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിൽ വച്ചാണ് അൽക്ക ആ പ്രസംഗം നടത്തിയത്… വീഡിയോ ..