ആനക്കല്ല് സൈന്റ്റ്‌ ആന്റണിസ് സ്കൂളിൽ നടന്ന ശിശുദിന ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ചിത്രങ്ങൾ ..

ആനക്കല്ല് സൈന്റ്റ്‌ ആന്റണിസ് സ്കൂളിൽ നടന്ന ശിശുദിന ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ചിത്രങ്ങൾ ..

ആനക്കല്ല് സൈന്റ്റ്‌ ആന്റണിസ് സ്കൂളിൽ നടന്ന ശിശുദിനആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ചിത്രങ്ങൾ

 

1-web-st-antonys-childrens-day

4-web-st-antonys-childrens-day

5-web-st-antonys-childrens-day

6-web-st-antonys-childrens-day

7-web-st-antonys-childrens-day

8-web-st-antonys-childrens-day

9-web-st-antonys-childresn-day

10-web-st-antonys-childrens-day

12-web-st-antonys-childrens-day