കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എ.കെ.ജെ.എം. സ്ക്കൂളിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എ.കെ.ജെ.എം. സ്ക്കൂളിൽ ക്രിസ്തുമസ്  ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി : കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എ.കെ.ജെ.എം. സ്ക്കൂളിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങൾ ഇന്നലെ നടന്നു

വർണ്ണാഭമായ പരിപാടിയിൽ ഫാ. ജോസ് ഇടശേരി, മാനേജർ ഫാ. അഗസ്റ്റിൻ എൻ. ജെ., പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാ. റാംലെറ്റ്‌ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ പരിപാടികൾ ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് മാറ്റു കൂട്ടി .

ഫോട്ടോകൾ കാണുക

2-web-xmas-akjm

3-web-akjm-

5-web-akjm

6-web-akjm

7-web-xmas-akjm

9-web-akjm

1-web-xmas-AKJM
10-web-akjm

11-web-akjm