ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ എരുമേലിയിൽ കോൺഗ്രസ്‌ മണ്ഡലം കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഗാന്ധി സ്മൃതി യാത്ര.

ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ എരുമേലിയിൽ കോൺഗ്രസ്‌ മണ്ഡലം കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഗാന്ധി സ്മൃതി യാത്ര.

ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ എരുമേലിയിൽ കോൺഗ്രസ്‌ മണ്ഡലം കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഗാന്ധി സ്മൃതി യാത്ര.