ശബരിമല കർമ്മസമിതി പ്രവർത്തകർ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ഇളങ്ങുളത്ത് നടത്തിയ പ്രകടനം.

ശബരിമല കർമ്മസമിതി പ്രവർത്തകർ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ഇളങ്ങുളത്ത് നടത്തിയ പ്രകടനം.

ശബരിമല കർമ്മസമിതി പ്രവർത്തകർ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ഇളങ്ങുളത്ത് നടത്തിയ പ്രകടനം.