കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കല്ലറയ്ക്കല്‍ ആനത്താനം കെ.സി. തോമസ് (തോമ്മാച്ചന്‍ 68)

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കല്ലറയ്ക്കല്‍ ആനത്താനം കെ.സി. തോമസ് (തോമ്മാച്ചന്‍ 68)

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – കല്ലറയ്ക്കല്‍ ആനത്താനം കെ.സി. തോമസ് (തോമ്മാച്ചന്‍ 68) നിര്യാതനായി.

ഭാര്യ അച്ചാമ്മ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കരിന്പനാല്‍ കുടുംബാംഗം,

സംസ്‌ക്കാരം പിന്നീട്.