” ലജ്ജിക്കുക നാടേ .. തല താഴ്ത്തുക .. ” കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വിഷു ദിനത്തിൽ നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളെ പറ്റി സംഭവത്തിനു ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്ന നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് നടത്തിയ വികാരനിർഭരമായ പ്രസംഗം – വീഡിയോ

” ലജ്ജിക്കുക നാടേ .. തല താഴ്ത്തുക .. ” കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി  ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വിഷു ദിനത്തിൽ  നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളെ പറ്റി സംഭവത്തിനു ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്ന നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് നടത്തിയ വികാരനിർഭരമായ പ്രസംഗം – വീഡിയോ

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി : ” ലജ്ജിക്കുക നാടേ .. തല താഴ്ത്തുക .. ” കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വിഷു ദിനത്തിൽ നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളെ പറ്റി സംഭവത്തിനു ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്ന നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് നടത്തിയ വികാരനിർഭരമായ പ്രസംഗം – വീഡിയോ