കരിമ്പുകയം കോസ്‌വേ കവിഞ്ഞൊഴുകി. നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിലായി..

കരിമ്പുകയം കോസ്‌വേ കവിഞ്ഞൊഴുകി. നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിലായി..

കരിമ്പുകയം കോസ്‌വേ കവിഞ്ഞൊഴുകി. നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിലായി..