സിനിമാതാരം കാവ്യാ മാധവൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ, ആരാധകർ ഇളകിമറിഞ്ഞു

സിനിമാതാരം കാവ്യാ മാധവൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ, ആരാധകർ ഇളകിമറിഞ്ഞു

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി : പ്രശസ്ത സിനിമാതാരം കാവ്യാ മാധവൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ഒരു ജൂവലറിയുടെ നവീകരിച്ച ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇന്ന് രാവിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ എത്തി. പതിനൊന്നു മണിയോടെ എത്തിയ താരം, ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം 12 മണിയോടെ മടങ്ങി .

ചിത്രങ്ങൾ കാണുക

2-web-kavya-in-kply

3-web-kavya-in-kply

4-web-kavya-in-kply

5-web-kavya-in-kply

6-web-kavya-in-kply

7-web-kavya-in-kply

8-web-kavya-in-kply

9-web-kavya-in-kply

10-web-kavya-in-kply
1-web-kavya-in-kply