കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഴ തകർത്തു… വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് ആഘോഷമാക്കി ..(വീഡിയോ)

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഴ തകർത്തു… വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് ആഘോഷമാക്കി ..(വീഡിയോ)

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഴ തകർത്തു.. പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി..

വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് ആഘോഷമാക്കി .. വീഡിയോ കാണുക