പാലൂർക്കാവ് ചൂരവിളയിൽ നളിനി വാസു (പൊടിയമ്മ 82 )നിര്യാതയായി

പാലൂർക്കാവ് ചൂരവിളയിൽ നളിനി വാസു (പൊടിയമ്മ 82 )നിര്യാതയായി

പാലൂർക്കാവ് : ചൂരവിളയിൽ നളിനി വാസു (പൊടിയമ്മ 82 )നിര്യാതയായി . സംസ്കാരം ഇന്ന് (24/3/18) വൈകിട്ട് 4 ന് പാലൂർക്കാവിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ