പി ഡി പി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ മതേതര സംരക്ഷണ സംഗമം നടത്തി

പി ഡി പി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ മതേതര സംരക്ഷണ സംഗമം നടത്തി

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി : ഡിസംബർ ആറിനു പി ഡി പി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ മതേതര സംരക്ഷണ സംഗമം നടത്തി. തുടർന്ന് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വിവിധ നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു