പൊൻകുന്നം ജനകീയ വായനശാലയും ഇന്ദിര സ്മൃതി ട്രസ്റ്റും , YMCA യും ചേർന്ന് ” അബ്രഹാമിന്റെ ബലി ” എന്ന കഥകളി പൊൻകുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു

പൊൻകുന്നം ജനകീയ വായനശാലയും ഇന്ദിര സ്മൃതി ട്രസ്റ്റും , YMCA യും ചേർന്ന്  ” അബ്രഹാമിന്റെ ബലി ” എന്ന കഥകളി പൊൻകുന്നത്  അവതരിപ്പിക്കുന്നു

പൊൻകുന്നം : പൊൻകുന്നം ജനകീയ വായനശാലയും ഇന്ദിര സ്മൃതി ട്രസ്റ്റും , YMCA യും ചേർന്ന് ” അബ്രഹാമിന്റെ ബലി ” എന്ന കഥകളി ജനുവരി 11 നു പൊൻകുന്നം വ്യാപാർഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കൂന്നു .

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ :-

page-1

page-2

page-3
page-4

LINKS