സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവ സുന്ദരകാഴ്ചകൾ ..

സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവ സുന്ദരകാഴ്ചകൾ ..

സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവ സുന്ദരകാഴ്ചകൾ ..
പുതിയതായി എത്തിയ കുരുന്നുകൾക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കി വിവിധ സ്കൂളുകൾ പ്രവേശനോത്സവം കെങ്കേമമാക്കി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെന്റ് ഡൊമിനിക്സ് സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രവേശനോത്സവ ചടങ്ങുകളിൽ ചില സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുക :

….