കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഉപജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവം, പ്രവർത്ത മേള, ഗണിതശാസ്ത്രമേള എന്നിവയിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ മുണ്ടക്കയം സെൻ്റ് ജോസഫ് എൽ.പി സ്കൂൾ ടിം അംഗങ്ങൾ.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഉപജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവം, പ്രവർത്ത മേള, ഗണിതശാസ്ത്രമേള എന്നിവയിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ മുണ്ടക്കയം സെൻ്റ് ജോസഫ് എൽ.പി സ്കൂൾ ടിം അംഗങ്ങൾ.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഉപജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവം, പ്രവർത്ത മേള, ഗണിതശാസ്ത്രമേള എന്നിവയിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ മുണ്ടക്കയം സെൻ്റ് ജോസഫ് എൽ.പി സ്കൂൾ ടിം അംഗങ്ങൾ.

LINKS