മുണ്ടക്കയത് വേനൽ ചൂടിൽ ആശ്വാസമായി പെരുമഴ

മുണ്ടക്കയത് വേനൽ ചൂടിൽ ആശ്വാസമായി പെരുമഴ

മുണ്ടക്കയം : മുണ്ടക്കയത് വേനൽ ചൂടിൽ ആശ്വാസമായി പെരുമഴ

ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.15ന് മുണ്ടക്കയം ടൌണിലും പരിസരത്തും ശക്തമായ മഴയുണ്ടായി.